آموزش کاشت نهال | نهالستان آرمین قاسمی
به کانال تلگرام ما بپیوندید @ArminNahal

آموزش کاشت نهال

آموزش کاشت نهال - نهالستان آرمین قاسمی بزرگترین تولید کننده بذر و نهال در کشور

کاشت نهال به

کاشت نهال به

موارد مهم جهت کاشت نهال به
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال به / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال به / عمل پرالیناژ کاشت نهال به / انجام کاشت نهال به

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال به
بسته بندی و انتقال نهال به

دستورات فنی کاشت نهال به
آماده کردن عرصه کاشت  نهال به / تراکم کاشت  نهال به / گودبرداری  نهال به / زمان کاشت  نهال به / نحوه کاشت نهال  به / آبیاری  نهال به / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال به

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت به مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت به  بکاریم
۱ـ ریشه نهال به را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال به  / ۳ـ نهال به را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال به را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت به را لمس کند / ۶ـ درخت به را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال به
معمولاً هرس زمستانه نهال به به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال به - دستورالعمل کاشت نهال به - فاصله کاشت نهال به - نحوه کاشت نهال به و همچنین کاشت درخت  به در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال عناب

کاشت نهال عناب

موارد مهم جهت کاشت نهال عناب
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال عناب / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال عناب / عمل پرالیناژ کاشت نهال عناب / انجام کاشت نهال عناب

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال عناب
بسته بندی و انتقال نهال عناب

دستورات فنی کاشت نهال عناب
آماده کردن عرصه کاشت  نهال عناب / تراکم کاشت  نهال عناب / گودبرداری  نهال عناب / زمان کاشت  نهال عناب / نحوه کاشت نهال  عناب / آبیاری  نهال عناب / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال عناب

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت عناب مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت عناب  بکاریم
۱ـ ریشه نهال عناب را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال عناب / ۳ـ نهال عناب را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال عناب را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت عناب را لمس کند / ۶ـ درخت عناب را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال عناب
معمولاً هرس زمستانه نهال عناب به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال عناب - دستورالعمل کاشت نهال عناب - فاصله کاشت نهال عناب - نحوه کاشت نهال عناب و همچنین کاشت درخت  عناب در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال شلیل

کاشت نهال شلیل

موارد مهم جهت کاشت نهال شلیل
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال شلیل / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال شلیل / عمل پرالیناژ کاشت نهال شلیل / انجام کاشت نهال شلیل

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال شلیل
بسته بندی و انتقال نهال شلیل

دستورات فنی کاشت نهال شلیل
آماده کردن عرصه کاشت  نهال شلیل / تراکم کاشت  نهال شلیل / گودبرداری  نهال شلیل / زمان کاشت  نهال شلیل / نحوه کاشت نهال  شلیل / آبیاری  نهال شلیل / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال شلیل

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت شلیل مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت شلیل  بکاریم
۱ـ ریشه نهال شلیل را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال شلیل / ۳ـ نهال شلیل را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال شلیل را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت شلیل را لمس کند / ۶ـ درخت شلیل را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال شلیل
معمولاً هرس زمستانه نهال شلیل به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال شلیل - دستورالعمل کاشت نهال شلیل - فاصله کاشت نهال شلیل - نحوه کاشت نهال شلیل  و همچنین کاشت درخت  شلیل در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال گلابی

کاشت نهال گلابی

موارد مهم جهت کاشت نهال گلابی
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال گلابی / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال گلابی / عمل پرالیناژ کاشت نهال گلابی / انجام کاشت نهال گلابی

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال گلابی
بسته بندی و انتقال نهال گلابی

دستورات فنی کاشت نهال گلابی
آماده کردن عرصه کاشت  نهال گلابی / تراکم کاشت  نهال گلابی / گودبرداری  نهال گلابی / زمان کاشت  نهال گلابی / نحوه کاشت نهال  گلابی / آبیاری  نهال گلابی / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال گلابی

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت گلابی مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت گلابی  بکاریم
۱ـ ریشه نهال گلابی را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال گلابی / ۳ـ نهال گلابی را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال گلابی را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت گلابی را لمس کند / ۶ـ درخت گلابی را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال گلابی
معمولاً هرس زمستانه نهال گلابی به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال گلابی - دستورالعمل کاشت نهال گلابی - فاصله کاشت نهال گلابی - نحوه کاشت نهال گلابی  و همچنین کاشت درخت  گلابی در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال بلوبری

کاشت نهال بلوبری

موارد مهم جهت کاشت نهال بلوبری
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال بلوبری / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال بلوبری / عمل پرالیناژ کاشت نهال بلوبری / انجام کاشت نهال بلوبری

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال بلوبری
بسته بندی و انتقال نهال بلوبری

دستورات فنی کاشت نهال بلوبری
آماده کردن عرصه کاشت  نهال بلوبری / تراکم کاشت  نهال بلوبری / گودبرداری  نهال بلوبری / زمان کاشت  نهال بلوبری / نحوه کاشت نهال  بلوبری / آبیاری  نهال بلوبری / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال بلوبری

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت بلوبری مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت بلوبری  بکاریم
۱ـ ریشه نهال بلوبری را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال بلوبری / ۳ـ نهال بلوبری را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال بلوبری را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت بلوبری را لمس کند / ۶ـ درخت بلوبری را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال بلوبری
معمولاً هرس زمستانه نهال بلوبری به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال بلوبری - دستورالعمل کاشت نهال بلوبری - فاصله کاشت نهال بلوبری - نحوه کاشت نهال بلوبری  و همچنین کاشت درخت  بلوبری در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال توت

کاشت نهال توت

موارد مهم جهت کاشت نهال توت
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال توت / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال توت / عمل پرالیناژ کاشت نهال توت / انجام کاشت نهال توت

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال توت
بسته بندی و انتقال نهال توت

دستورات فنی کاشت نهال توت
آماده کردن عرصه کاشت  نهال توت / تراکم کاشت  نهال توت / گودبرداری  نهال توت / زمان کاشت  نهال توت / نحوه کاشت نهال  توت / آبیاری  نهال توت / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال توت

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت توت مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت توت  بکاریم
۱ـ ریشه نهال توت را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال توت / ۳ـ نهال توت را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال توت را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت توت را لمس کند / ۶ـ درخت توت را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال توت
معمولاً هرس زمستانه نهال توت به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال توت - دستورالعمل کاشت نهال توت - فاصله کاشت نهال توت - نحوه کاشت نهال توت  و همچنین کاشت درخت  توت در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال زرشک

کاشت نهال زرشک

موارد مهم جهت کاشت نهال زرشک
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال زرشک / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال زرشک / عمل پرالیناژ کاشت نهال زرشک / انجام کاشت نهال زرشک

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال زرشک
بسته بندی و انتقال نهال زرشک

دستورات فنی کاشت نهال زرشک
آماده کردن عرصه کاشت  نهال زرشک / تراکم کاشت  نهال زرشک / گودبرداری  نهال زرشک / زمان کاشت  نهال زرشک / نحوه کاشت نهال  زرشک / آبیاری  نهال زرشک / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال زرشک

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت زرشک مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت زرشک  بکاریم
۱ـ ریشه نهال زرشک را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال زرشک / ۳ـ نهال زرشک را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال زرشک را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت زرشک را لمس کند / ۶ـ درخت زرشک را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس زرشک
معمولاً هرس زمستانه نهال زرشک به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال زرشک - دستورالعمل کاشت نهال زرشک - فاصله کاشت نهال زرشک - نحوه کاشت نهال زرشک   و همچنین کاشت درخت  زرشک در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال بادام

کاشت نهال بادام

موارد مهم جهت کاشت نهال بادام
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال بادام / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال بادام / عمل پرالیناژ کاشت نهال بادام / انجام کاشت نهال بادام

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال بادام
بسته بندی و انتقال نهال بادام

دستورات فنی کاشت نهال بادام
آماده کردن عرصه کاشت  نهال بادام / تراکم کاشت  نهال بادام / گودبرداری  نهال بادام / زمان کاشت  نهال بادام / نحوه کاشت نهال  بادام / آبیاری  نهال بادام / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال بادام

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت بادام مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت بادام  بکاریم
۱ـ ریشه نهال بادام را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال بادام / ۳ـ نهال بادام را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال بادام را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت بادام را لمس کند / ۶ـ درخت بادام را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس بادام
معمولاً هرس زمستانه نهال بادام به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال بادام - دستورالعمل کاشت نهال بادام - فاصله کاشت نهال بادام - نحوه کاشت نهال بادام و همچنین کاشت درخت  بادام در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال سنجد

کاشت نهال سنجد

موارد مهم جهت کاشت نهال سنجد
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال سنجد / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال سنجد / عمل پرالیناژ کاشت نهال سنجد / انجام کاشت نهال سنجد

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال سنجد
بسته بندی و انتقال نهال سنجد

دستورات فنی کاشت نهال سنجد
آماده کردن عرصه کاشت  نهال سنجد / تراکم کاشت  نهال سنجد / گودبرداری  نهال سنجد / زمان کاشت  نهال سنجد / نحوه کاشت نهال  سنجد / آبیاری  نهال سنجد / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال سنجد

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت سنجد مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت سنجد  بکاریم
۱ـ ریشه نهال سنجد را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال سنجد / ۳ـ نهال سنجد را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال سنجد را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت سنجد را لمس کند / ۶ـ درخت سنجد را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال سنجد
معمولاً هرس زمستانه نهال سنجد به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال سنجد - دستورالعمل کاشت نهال سنجد - فاصله کاشت نهال سنجد - نحوه کاشت نهال سنجد  و همچنین کاشت درخت  سنجد در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال نارنج

کاشت نهال نارنج

موارد مهم جهت کاشت نهال نارنج
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال نارنج / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال نارنج / عمل پرالیناژ کاشت نهال نارنج / انجام کاشت نهال نارنج

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال نارنج
بسته بندی و انتقال نهال نارنج

دستورات فنی کاشت نهال نارنج
آماده کردن عرصه کاشت  نهال نارنج / تراکم کاشت  نهال نارنج / گودبرداری  نهال نارنج / زمان کاشت  نهال نارنج / نحوه کاشت نهال  نارنج / آبیاری  نهال نارنج / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال نارنج

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت نارنج مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت نارنج  بکاریم
۱ـ ریشه نهال نارنج را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال نارنج / ۳ـ نهال نارنج را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال نارنج را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت نارنج را لمس کند / ۶ـ درخت نارنج را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال نارنج
معمولاً هرس زمستانه نهال نارنج به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال نارنج - دستورالعمل کاشت نهال نارنج - فاصله کاشت نهال نارنج - نحوه کاشت نهال نارنج  و همچنین کاشت درخت  نارنج در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال انگور

کاشت نهال انگور

موارد مهم جهت کاشت نهال انگور
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال انگور / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال انگور / عمل پرالیناژ کاشت نهال انگور / انجام کاشت نهال انگور

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال انگور
بسته بندی و انتقال نهال انگور

دستورات فنی کاشت نهال انگور
آماده کردن عرصه کاشت  نهال انگور / تراکم کاشت  نهال انگور / گودبرداری  نهال انگور / زمان کاشت  نهال انگور / نحوه کاشت نهال  انگور / آبیاری  نهال انگور / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال انگور

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت انگور مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت انگور  بکاریم
۱ـ ریشه نهال انگور را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال انگور / ۳ـ نهال انگور را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال انگور را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت انگور را لمس کند / ۶ـ درخت انگور را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال انگور
معمولاً هرس زمستانه نهال انگور به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال انگور - دستورالعمل کاشت نهال انگور - فاصله کاشت نهال انگور - نحوه کاشت نهال انگور  و همچنین کاشت درخت  انگور در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال انجیر

کاشت نهال انجیر

موارد مهم جهت کاشت نهال انجیر
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال انجیر / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال انجیر / عمل پرالیناژ کاشت نهال انجیر / انجام کاشت نهال انجیر

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال انجیر
بسته بندی و انتقال نهال انجیر

دستورات فنی کاشت نهال انجیر
آماده کردن عرصه کاشت  نهال انجیر / تراکم کاشت  نهال انجیر / گودبرداری  نهال انجیر / زمان کاشت  نهال انجیر / نحوه کاشت نهال  انجیر / آبیاری  نهال انجیر / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال انجیر

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت انجیر مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت انجیر  بکاریم
۱ـ ریشه نهال انجیر را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال انجیر / ۳ـ نهال انجیر را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال انجیر را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت انجیر را لمس کند / ۶ـ درخت انجیر را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال انجیر
معمولاً هرس زمستانه نهال انجیر به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال انجیر - دستورالعمل کاشت نهال انجیر - فاصله کاشت نهال انجیر - نحوه کاشت نهال انجیر  و همچنین کاشت درخت  انجیر در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال زیتون

کاشت نهال زیتون

موارد مهم جهت کاشت نهال انجیر
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال انجیر / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال انجیر / عمل پرالیناژ کاشت نهال انجیر / انجام کاشت نهال انجیر

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال انجیر
بسته بندی و انتقال نهال انجیر

دستورات فنی کاشت نهال انجیر
آماده کردن عرصه کاشت  نهال انجیر / تراکم کاشت  نهال انجیر / گودبرداری  نهال انجیر / زمان کاشت  نهال انجیر / نحوه کاشت نهال  انجیر / آبیاری  نهال انجیر / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال انجیر

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت انجیر مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت انجیر  بکاریم
۱ـ ریشه نهال انجیر را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال انجیر / ۳ـ نهال انجیر را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال انجیر را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت انجیر را لمس کند / ۶ـ درخت انجیر را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال انجیر
معمولاً هرس زمستانه نهال انجیر به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال انجیر - دستورالعمل کاشت نهال انجیر - فاصله کاشت نهال انجیر - نحوه کاشت نهال انجیر  و همچنین کاشت درخت  انجیر در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال لیمو

کاشت نهال لیمو ترش

موارد مهم جهت کاشت نهال لیمو ترش
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال لیمو ترش / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال لیمو ترش / عمل پرالیناژ کاشت نهال لیمو ترش / انجام کاشت نهال لیمو ترش

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال لیمو ترش
بسته بندی و انتقال نهال لیمو ترش

دستورات فنی کاشت نهال لیمو ترش
آماده کردن عرصه کاشت  نهال لیمو ترش/ تراکم کاشت  نهال لیمو ترش/ گودبرداری  نهال لیمو ترش/ زمان کاشت  نهال لیمو ترش/ نحوه کاشت نهال  لیمو ترش/ آبیاری  نهال لیمو ترش/ عملیات مراقبت و نگهداری  نهال لیمو ترش

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت لیمو ترش مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت لیمو ترش  بکاریم
۱ـ ریشه نهال لیمو ترش را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال لیمو ترش/ ۳ـ نهال لیمو ترش را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال لیمو ترش را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت لیمو ترش را لمس کند / ۶ـ درخت لیمو ترش را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال لیمو ترش
معمولاً هرس زمستانه نهال لیمو ترش به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال لیمو ترش - دستورالعمل کاشت نهال لیمو ترش - فاصله کاشت نهال لیمو ترش - نحوه کاشت نهال لیمو ترش و همچنین کاشت درخت  لیمو ترش در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال لیمو

کاشت نهال لیمو شیرین

موارد مهم جهت کاشت نهال لیمو شیرین
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال لیمو شیرین / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال لیمو شیرین / عمل پرالیناژ کاشت نهال لیمو شیرین / انجام کاشت نهال لیمو شیرین

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال لیمو شیرین
بسته بندی و انتقال نهال لیمو شیرین

دستورات فنی کاشت نهال لیمو شیرین
آماده کردن عرصه کاشت  نهال لیمو شیرین / تراکم کاشت  نهال لیمو شیرین / گودبرداری  نهال لیمو شیرین / زمان کاشت  نهال لیمو شیرین / نحوه کاشت نهال  لیمو شیرین / آبیاری  نهال لیمو شیرین / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال لیمو شیرین

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت لیمو شیرین مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت لیمو شیرین بکاریم
۱ـ ریشه نهال لیمو شیرین را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال لیمو شیرین / ۳ـ نهال لیمو شیرین را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال لیمو شیرین را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت لیمو شیرین را لمس کند / ۶ـ درخت لیمو شیرین را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال لیمو شیرین
معمولاً هرس زمستانه نهال لیمو شیرین به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال لیمو شیرین - دستورالعمل کاشت نهال لیمو شیرین - فاصله کاشت نهال لیمو شیرین - نحوه کاشت نهال لیمو شیرین و همچنین کاشت درخت  لیمو شیرین در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال انار

کاشت نهال انار

موارد مهم جهت کاشت نهال انار
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال انار  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال انار  / عمل پرالیناژ کاشت نهال انار  / انجام کاشت نهال انار 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال انار
بسته بندی و انتقال نهال انار 

دستورات فنی کاشت نهال انار
آماده کردن عرصه کاشت  نهال انار  / تراکم کاشت  نهال انار  / گودبرداری  نهال انار  / زمان کاشت  نهال انار  / نحوه کاشت نهال  انار  / آبیاری  نهال انار  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال انار 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت انار مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت انار بکاریم
۱ـ ریشه نهال انار  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال انار  / ۳ـ نهال انار  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال انار  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت انار  را لمس کند / ۶ـ درخت انار  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال انار
معمولاً هرس زمستانه نهال انار  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال انار - دستورالعمل کاشت نهال انار - فاصله کاشت نهال انار - نحوه کاشت نهال انار و همچنین کاشت درخت  انار در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال زردآلو

کاشت نهال زردآلو

موارد مهم جهت کاشت نهال زردآلو
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال زردالو  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال زردالو  / عمل پرالیناژ کاشت نهال زردالو  / انجام کاشت نهال زردالو 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال زردآلو
بسته بندی و انتقال نهال زردالو 

دستورات فنی کاشت نهال زردآلو
آماده کردن عرصه کاشت  نهال زردالو  / تراکم کاشت  نهال زردالو  / گودبرداری  نهال زردالو  / زمان کاشت  نهال زردالو  / نحوه کاشت نهال  زردالو  / آبیاری  نهال زردالو  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال زردالو 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت زردآلو مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت زردآلو بکاریم
۱ـ ریشه نهال زردالو  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال زردالو  / ۳ـ نهال زردالو  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال زردالو  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت زردالو  را لمس کند / ۶ـ درخت زردالو  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال زردآلو
معمولاً هرس زمستانه نهال زردالو  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال زردآلو - دستورالعمل کاشت نهال زردآلو - فاصله کاشت نهال زردآلو - نحوه کاشت نهال زردآلو و همچنین کاشت درخت  زردآلو در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال گوجه

کاشت نهال گوجه

موارد مهم جهت کاشت نهال گوجه
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال گوجه  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال گوجه  / عمل پرالیناژ کاشت نهال گوجه  / انجام کاشت نهال گوجه 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال گوجه
بسته بندی و انتقال نهال گوجه 

دستورات فنی کاشت نهال گوجه
آماده کردن عرصه کاشت  نهال گوجه  / تراکم کاشت  نهال گوجه  / گودبرداری  نهال گوجه  / زمان کاشت  نهال گوجه  / نحوه کاشت نهال  گوجه  / آبیاری  نهال گوجه  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال گوجه 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت گوجه مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت گوجه بکاریم
۱ـ ریشه نهال گوجه  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال گوجه  / ۳ـ نهال گوجه  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال گوجه  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت گوجه  را لمس کند / ۶ـ درخت گوجه  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال گوجه
معمولاً هرس زمستانه نهال گوجه  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال گوجه - دستورالعمل کاشت نهال گوجه - فاصله کاشت نهال گوجه - نحوه کاشت نهال گوجه و همچنین کاشت درخت  گوجه در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال آلبالو

کاشت نهال آلبالو

موارد مهم جهت کاشت نهال آلبالو
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال آلبالو / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال آلبالو / عمل پرالیناژ کاشت نهال آلبالو / انجام کاشت نهال آلبالو

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال آلبالو
بسته بندی و انتقال نهال آلبالو

دستورات فنی کاشت نهال آلبالو
آماده کردن عرصه کاشت  نهال آلبالو / تراکم کاشت  نهال آلبالو / گودبرداری  نهال آلبالو / زمان کاشت  نهال آلبالو / نحوه کاشت نهال  آلبالو / آبیاری  نهال آلبالو / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال آلبالو

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت آلبالو مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت آلبالو بکاریم
۱ـ ریشه نهال آلبالو را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال آلبالو / ۳ـ نهال آلبالو را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال آلبالو را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت آلبالو را لمس کند / ۶ـ درخت آلبالو را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال آلبالو
معمولاً هرس زمستانه نهال آلبالو به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال آلبالو - دستورالعمل کاشت نهال آلبالو - فاصله کاشت نهال آلبالو - نحوه کاشت نهال آلبالو و همچنین کاشت درخت  آلبالو در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال خرمالو

کاشت نهال خرمالو

موارد مهم جهت کاشت نهال خرمالو
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال خرمالو  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال خرمالو  / عمل پرالیناژ کاشت نهال خرمالو  / انجام کاشت نهال خرمالو 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال خرمالو
بسته بندی و انتقال نهال خرمالو 

دستورات فنی کاشت نهال خرمالو
آماده کردن عرصه کاشت  نهال خرمالو  / تراکم کاشت  نهال خرمالو  / گودبرداری  نهال خرمالو  / زمان کاشت  نهال خرمالو  / نحوه کاشت نهال  خرمالو  / آبیاری  نهال خرمالو  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال خرمالو 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت خرمالو مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت خرمالو بکاریم
۱ـ ریشه نهال خرمالو  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال خرمالو  / ۳ـ نهال خرمالو  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال خرمالو  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت خرمالو  را لمس کند / ۶ـ درخت خرمالو  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال خرمالو
معمولاً هرس زمستانه نهال خرمالو  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال خرمالو - دستورالعمل کاشت نهال خرمالو - فاصله کاشت نهال خرمالو - نحوه کاشت نهال خرمالو و همچنین کاشت درخت  خرمالو در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال ازگیل

کاشت نهال ازگیل

موارد مهم جهت کاشت نهال ازگیل
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال ازگیل  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال ازگیل  / عمل پرالیناژ کاشت نهال ازگیل  / انجام کاشت نهال ازگیل 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال ازگیل
بسته بندی و انتقال نهال ازگیل 

دستورات فنی کاشت نهال ازگیل
آماده کردن عرصه کاشت  نهال ازگیل  / تراکم کاشت  نهال ازگیل  / گودبرداری  نهال ازگیل  / زمان کاشت  نهال ازگیل  / نحوه کاشت نهال  ازگیل  / آبیاری  نهال ازگیل  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال ازگیل 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت ازگیل مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت ازگیل بکاریم
۱ـ ریشه نهال ازگیل  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال ازگیل  / ۳ـ نهال ازگیل  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال ازگیل  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت ازگیل  را لمس کند / ۶ـ درخت ازگیل  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال ازگیل
معمولاً هرس زمستانه نهال ازگیل  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال ازگیل - دستورالعمل کاشت نهال ازگیل - فاصله کاشت نهال ازگیل - نحوه کاشت نهال ازگیل و همچنین کاشت درخت  ازگیل در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال گردو

کاشت نهال گردو

موارد مهم جهت کاشت نهال گردو
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال گردو  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال گردو  / عمل پرالیناژ کاشت نهال گردو  / انجام کاشت نهال گردو 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال گردو
بسته بندی و انتقال نهال گردو 

دستورات فنی کاشت نهال گردو
آماده کردن عرصه کاشت  نهال گردو  / تراکم کاشت  نهال گردو  / گودبرداری  نهال گردو  / زمان کاشت  نهال گردو  / نحوه کاشت نهال  گردو  / آبیاری  نهال گردو  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال گردو 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت گردو مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت گردو بکاریم
۱ـ ریشه نهال گردو  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال گردو  / ۳ـ نهال گردو  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال گردو  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت گردو  را لمس کند / ۶ـ درخت گردو  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال گردو
معمولاً هرس زمستانه نهال گردو  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال گردو - دستورالعمل کاشت نهال گردو - فاصله کاشت نهال گردو - نحوه کاشت نهال گردو و همچنین کاشت درخت  گردو در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال آلو

کاشت نهال آلو

موارد مهم جهت کاشت نهال آلو
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال آلو  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال آلو  / عمل پرالیناژ کاشت نهال آلو  / انجام کاشت نهال آلو 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال آلو
بسته بندی و انتقال نهال آلو 

دستورات فنی کاشت نهال آلو
آماده کردن عرصه کاشت  نهال آلو  / تراکم کاشت  نهال آلو  / گودبرداری  نهال آلو  / زمان کاشت  نهال آلو  / نحوه کاشت نهال  آلو  / آبیاری  نهال آلو  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال آلو 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت آلو مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت آلو بکاریم
۱ـ ریشه نهال آلو  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال آلو  / ۳ـ نهال آلو  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال آلو  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت آلو  را لمس کند / ۶ـ درخت آلو  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال آلو
معمولاً هرس زمستانه نهال آلو  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال آلو - دستورالعمل کاشت نهال آلو - فاصله کاشت نهال آلو - نحوه کاشت نهال آلو و همچنین کاشت درخت  آلو در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال سیب

کاشت نهال سیب

موارد مهم جهت کاشت نهال سیب
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال سیب / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال سیب / عمل پرالیناژ کاشت نهال سیب / انجام کاشت نهال سیب

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال سیب
بسته بندی و انتقال نهال سیب

دستورات فنی کاشت نهال سیب
آماده کردن عرصه کاشت  نهال سیب / تراکم کاشت  نهال سیب / گودبرداری  نهال سیب / زمان کاشت  نهال سیب / نحوه کاشت نهال  سیب / آبیاری  نهال سیب / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال سیب

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت سیب مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت سیب بکاریم
۱ـ ریشه نهال سیب را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال سیب / ۳ـ نهال سیب را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال سیب را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت سیب را لمس کند / ۶ـ درخت سیب را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال سیب
معمولاً هرس زمستانه نهال سیب به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال سیب - دستورالعمل کاشت نهال سیب - فاصله کاشت نهال سیب - نحوه کاشت نهال سیب و همچنین کاشت درخت  سیب در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال تمشک

کاشت نهال تمشک

موارد مهم جهت کاشت نهال تمشک
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال تمشک  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال تمشک  / عمل پرالیناژ کاشت نهال تمشک  / انجام کاشت نهال تمشک 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال تمشک
بسته بندی و انتقال نهال تمشک 

دستورات فنی کاشت نهال تمشک
آماده کردن عرصه کاشت  نهال تمشک  / تراکم کاشت  نهال تمشک  / گودبرداری  نهال تمشک  / زمان کاشت  نهال تمشک  / نحوه کاشت نهال  تمشک  / آبیاری  نهال تمشک  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال تمشک 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت تمشک مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت تمشک بکاریم
۱ـ ریشه نهال تمشک  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال تمشک  / ۳ـ نهال تمشک  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال تمشک  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت تمشک  را لمس کند / ۶ـ درخت تمشک  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال تمشک
معمولاً هرس زمستانه نهال تمشک  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال تمشک - دستورالعمل کاشت نهال تمشک - فاصله کاشت نهال تمشک - نحوه کاشت نهال تمشک و همچنین کاشت درخت  تمشک در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال زغال اخته

کاشت نهال زغال اخته

موارد مهم جهت کاشت نهال زغال اخته
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال زغال اخته  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال زغال اخته  / عمل پرالیناژ کاشت نهال زغال اخته  / انجام کاشت نهال زغال اخته 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال زغال اخته
بسته بندی و انتقال نهال زغال اخته 

دستورات فنی کاشت نهال زغال اخته
آماده کردن عرصه کاشت  نهال زغال اخته  / تراکم کاشت  نهال زغال اخته  / گودبرداری  نهال زغال اخته  / زمان کاشت  نهال زغال اخته  / نحوه کاشت نهال  زغال اخته  / آبیاری  نهال زغال اخته  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال زغال اخته 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت زغال اخته مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت زغال اخته بکاریم
۱ـ ریشه نهال زغال اخته  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال زغال اخته  / ۳ـ نهال زغال اخته  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال زغال اخته  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت زغال اخته  را لمس کند / ۶ـ درخت زغال اخته  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال زغال اخته
معمولاً هرس زمستانه نهال زغال اخته  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال زغال اخته - دستورالعمل کاشت نهال زغال اخته - فاصله کاشت نهال زغال اخته - نحوه کاشت نهال زغال اخته و همچنین کاشت درخت  زغال اخته در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال کامکوات

کاشت نهال کامکوات

موارد مهم جهت کاشت نهال کامکوات
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال کامکوات / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال کامکوات / عمل پرالیناژ کاشت نهال کامکوات / انجام کاشت نهال کامکوات

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال کامکوات
بسته بندی و انتقال نهال کامکوات

دستورات فنی کاشت نهال کامکوات
آماده کردن عرصه کاشت  نهال کامکوات / تراکم کاشت  نهال کامکوات / گودبرداری  نهال کامکوات / زمان کاشت  نهال کامکوات / نحوه کاشت نهال  کامکوات / آبیاری  نهال کامکوات / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال کامکوات

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت کامکوات  مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت کامکوات  بکاریم
۱ـ ریشه نهال کامکوات را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال کامکوات / ۳ـ نهال کامکوات را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال کامکوات را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت کامکوات را لمس کند / ۶ـ درخت کامکوات را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال کامکوات
معمولاً هرس زمستانه نهال کامکوات به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال کامکوات  - دستورالعمل کاشت نهال کامکوات  - فاصله کاشت نهال کامکوات  - نحوه کاشت نهال کامکوات  و همچنین کاشت درخت  کامکوات  در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال انبه

کاشت نهال انبه

موارد مهم جهت کاشت نهال انبه
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال انبه  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال انبه  / عمل پرالیناژ کاشت نهال انبه  / انجام کاشت نهال انبه 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال انبه
بسته بندی و انتقال نهال انبه 

دستورات فنی کاشت نهال انبه
آماده کردن عرصه کاشت  نهال انبه  / تراکم کاشت  نهال انبه  / گودبرداری  نهال انبه  / زمان کاشت  نهال انبه  / نحوه کاشت نهال  انبه  / آبیاری  نهال انبه  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال انبه 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت انبه مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت انبه بکاریم
۱ـ ریشه نهال انبه  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال انبه  / ۳ـ نهال انبه  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال انبه  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت انبه  را لمس کند / ۶ـ درخت انبه  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال انبه
معمولاً هرس زمستانه نهال انبه  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال انبه - دستورالعمل کاشت نهال انبه - فاصله کاشت نهال انبه - نحوه کاشت نهال انبه و همچنین کاشت درخت  انبه در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال هلو

کاشت نهال هلو

موارد مهم جهت کاشت نهال هلو
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال هلو  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال هلو  / عمل پرالیناژ کاشت نهال هلو  / انجام کاشت نهال هلو 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال هلو
بسته بندی و انتقال نهال هلو 

دستورات فنی کاشت نهال هلو
آماده کردن عرصه کاشت  نهال هلو  / تراکم کاشت  نهال هلو  / گودبرداری  نهال هلو  / زمان کاشت  نهال هلو  / نحوه کاشت نهال  هلو  / آبیاری  نهال هلو  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال هلو 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت هلو مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت هلو بکاریم
۱ـ ریشه نهال هلو  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال هلو  / ۳ـ نهال هلو  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال هلو  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت هلو  را لمس کند / ۶ـ درخت هلو  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال هلو
معمولاً هرس زمستانه نهال هلو  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال هلو - دستورالعمل کاشت نهال هلو - فاصله کاشت نهال هلو - نحوه کاشت نهال هلو و همچنین کاشت درخت  هلو در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال پسته

کاشت نهال پسته

موارد مهم جهت کاشت نهال پسته
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال پسته / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال پسته / عمل پرالیناژ کاشت نهال پسته / انجام کاشت نهال پسته

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال پسته
بسته بندی و انتقال نهال پسته

دستورات فنی کاشت نهال پسته
آماده کردن عرصه کاشت  نهال پسته / تراکم کاشت  نهال پسته / گودبرداری  نهال پسته / زمان کاشت  نهال پسته / نحوه کاشت نهال  پسته / آبیاری  نهال پسته / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال پسته

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت پسته مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت پسته بکاریم
۱ـ ریشه نهال پسته را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال پسته / ۳ـ نهال پسته را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال پسته را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت پسته را لمس کند / ۶ـ درخت پسته را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال پسته
معمولاً هرس زمستانه نهال پسته به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال پسته - دستورالعمل کاشت نهال پسته - فاصله کاشت نهال پسته - نحوه کاشت نهال پسته و همچنین کاشت درخت  پسته در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال فندق

کاشت نهال فندق

موارد مهم جهت کاشت نهال فندق
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال فندق / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال فندق / عمل پرالیناژ کاشت نهال فندق / انجام کاشت نهال فندق

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال فندق
بسته بندی و انتقال نهال فندق

دستورات فنی کاشت نهال فندق
آماده کردن عرصه کاشت  نهال فندق / تراکم کاشت  نهال فندق / گودبرداری  نهال فندق / زمان کاشت  نهال فندق / نحوه کاشت نهال  فندق / آبیاری  نهال فندق / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال فندق

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت فندق مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت فندق بکاریم
۱ـ ریشه نهال فندق را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال فندق / ۳ـ نهال فندق را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال فندق را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت فندق را لمس کند / ۶ـ درخت فندق را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال فندق
معمولاً هرس زمستانه نهال فندق به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال فندق - دستورالعمل کاشت نهال فندق - فاصله کاشت نهال فندق - نحوه کاشت نهال فندق و همچنین کاشت درخت  فندق در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال پرتقال

کاشت نهال پرتقال

موارد مهم جهت کاشت نهال پرتقال
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال پرتقال / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال پرتقال / عمل پرالیناژ کاشت نهال پرتقال / انجام کاشت نهال پرتقال

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال پرتقال
بسته بندی و انتقال نهال پرتقال

دستورات فنی کاشت نهال پرتقال
آماده کردن عرصه کاشت  نهال پرتقال / تراکم کاشت  نهال پرتقال / گودبرداری  نهال پرتقال / زمان کاشت  نهال پرتقال / نحوه کاشت نهال  پرتقال / آبیاری  نهال پرتقال / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال پرتقال

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت پرتقال مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت پرتقال بکاریم
۱ـ ریشه نهال پرتقال را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال پرتقال / ۳ـ نهال پرتقال را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال پرتقال را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت پرتقال را لمس کند / ۶ـ درخت پرتقال را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال پرتقال
معمولاً هرس زمستانه نهال پرتقال به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال پرتقال - دستورالعمل کاشت نهال پرتقال - فاصله کاشت نهال پرتقال - نحوه کاشت نهال پرتقال و همچنین کاشت درخت  پرتقال در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کاشت نهال گیلاس

کاشت نهال گیلاس

موارد مهم جهت کاشت نهال گیلاس
آماده سازی زمین جهت کاشت نهال گیلاس  / آماده سازی چاله جهت کاشت نهال گیلاس  / عمل پرالیناژ کاشت نهال گیلاس  / انجام کاشت نهال گیلاس 

راهنمای فنی انتقال و کاشت نهال گیلاس
بسته بندی و انتقال نهال گیلاس 

دستورات فنی کاشت نهال گیلاس
آماده کردن عرصه کاشت  نهال گیلاس  / تراکم کاشت  نهال گیلاس  / گودبرداری  نهال گیلاس  / زمان کاشت  نهال گیلاس  / نحوه کاشت نهال  گیلاس  / آبیاری  نهال گیلاس  / عملیات مراقبت و نگهداری  نهال گیلاس 

6 مورد مهم جهت انتخاب درخت گیلاس مناسب
رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفت

 چگونه درخت گیلاس بکاریم
۱ـ ریشه نهال گیلاس  را به مدت 3 تا 6 ساعت در اب قرار میدهیم / ۲ـ کندن چاله بزرگتر از ریشه نهال گیلاس  / ۳ـ نهال گیلاس  را به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه ها در چاله قرار میدهیم / ۴ـ چاله را پر کرده و نهال گیلاس  را آبیاری میکنیم / ۵ـ کمی کود به دور چاله میریزیم بدون اینکه تنه درخت گیلاس  را لمس کند / ۶ـ درخت گیلاس  را هر یک هفته  تا 10 روز  یک بار آبیاری میکنیم

 زمان و نحوه هرس نهال گیلاس
معمولاً هرس زمستانه نهال گیلاس  به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است.

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان آرمین قاسمی برای کاشت نهال گیلاس - دستورالعمل کاشت نهال گیلاس - فاصله کاشت نهال گیلاس - نحوه کاشت نهال گیلاس و همچنین کاشت درخت  گیلاس در جدول همین حالا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
واتساپ
تلگرام